Kwestionariusz

  Nazwisko

  Imię (imiona)

  Imię ojca

  Imię matki

  Nazwisko rodowe

  Nazwisko rodowe matki

  Miejsce urodzenia

  Państwo urodzenia

  Wzrost

  Wyksztalcenie

  Kolor oczu

  Stan cywilny

  Znaki szczególne

  Miejsce aktualnego pobytu na teretorium Rzeczypospolitej Polskiej

  PESEL

  Numer i seria paszportu

  Członkowie rodziny cudzoziemca zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (okresy i podstawa pobytu)

  Proszę podać datę ostatniego wjazdu Pana (-i) naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Jaka umowa? (umowa o pracę, umowa zlecenia)

  Jakie wynagrodzenie?

  Czy jest ubezpieczony?

  Numer telefonu

  E-mail